Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689182

BG411, Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД, ул. Михалаки Ташев № 2, За: М.Михайлова, България 1330, София, Тел.: 02 4470245, E-mail: ob-porachki@1agb.bg, Факс: 02 4470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://1agb.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://1agb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ЗОП-70 от 23.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Фьоникс Фарма“ ЕООД, ул. „Околовръстен път“ № 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658100, E-mail: office@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658100

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

закупуване на противотуморни лекарствени продукти

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2904 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 23.75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Заявките по договора са извършвани в зависимост от нуждите на възложителя.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
689.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Дата на последно плащане по договора - 02.02.2022г


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Гергана Кирилова Коларова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор