00080-2019-0022

BG-Казанлък:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123540775

BG344, МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД, ул.Старозагорска №16, За: Добрина Георгиева ; Ганка Гаргова, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 68336, E-mail: mbalkazanlak@mail.bg, Факс: 0431 70204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-kazanlak.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-kazanlak.com/index.php/bg/pb/category/27----------11-27022062020-----------.html%20.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5,ал.2,т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД -11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лека0ствени продукти по рамково споразумение № РД -11-270 за нуждите на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД гр.Казанлък


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-270-1 от 05.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДЕКС ООД, гр. София, , общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175545

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр. Казанлък по Рамково споразумение № РД-11-270/24.06.2020 г. чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.07.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
232410.75 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 9.06% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21063.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Кети Петрова Маналова-Владкова
VII.2)
Длъжност: управител