Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство н отбраната, ул. Дякон Игнатий 3, За: Магдалена Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220662, E-mail: m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOPO-2021-008.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД-04-52 от 30.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Роел-98 ООД, Централен отдел, ул. „Хр Смирненски“ 53, България 1428, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: r_leviev@roel-98.com, Факс: 02 9461920

Интернет адрес/и:

URL: https://roel-98.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
55820.54 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 96.92% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Частично неизпълнение на доставки на артикули. Съгласно чл. 19. от Договор № УД-04-52/30.09.2021 г., „Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.“
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
54100.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 85.98 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Частично неизпълнение на доставки на артикули. Съгласно чл. 19. от Договор № УД-04-52/30.09.2021 г., „Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.“

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова, упълномощена със Заповед МЗ ОХ-107/03.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция 'Обществени поръчки в отбраната"