Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Георги Георгиев, България 1092, София, Тел.: 00359 29220653, E-mail: g.iv.georgiev@mod.bg, Факс: 00359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOPO-2021-007.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 102 от 01.09.2021 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната в условията на Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г., сключено от ЦОП. . .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД-04-50 от 29.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Роел 98“ ООД, ул. Христо Смирненски № 53, България 1428, София, Тел.: 00359 29430565, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 00359 28433216

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната . .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
197253.71 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 91.33% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
179705.97 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 877.39 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА, упълномощена с МЗ № ОХ-107/03.02.2022г.
VII.2)
Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОТБРАНАТА"