Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOPO-2021-004.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната. Обществената поръчка се провежда при условията на Рамково споразумение на ЦОП № СПОР-7/03.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 11-2 от 13.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 0700 10770, E-mail: zop.order@office1.bg, Факс: 02 9766879

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
20975.93 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.02.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 25.7% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Причини за възникване на задължението за неустойките: Не е доставено цялото количество от заявените артикули съгласно Приложения № 3 и № 4 от Договора. Недоставените артикули са по следните позиции (номер по РС): [Хрт-001] – 63 бр., [Хрт-002] – 1950 листа, [Хрт-004] – 505 листа, [Хрт-006] – 20 листа, [Хрт-007] – 540 листа, [Хрт-008] -1596 листа, [Хрт-009] – 175 листа, [Хрт-010] – 1250 листа, [Хрт-011] – 510 листа, [Хрт-025] – 125 опаковки, [Хрт-026] – 144 кг, [Хрт-027] – 40 бр. по 110 листа, [Хрт-037] – 24 броя, [Хрт-038] – 13 опаковки по 100 листа, [Хрт-039] - 10 опаковки по 100 листа, [Хрт-040] - 5015 броя, [Хрт-041] – 515 броя, [Хрт-042] – 8323 броя, [Хрт-045] – 10 опаковки по 50 листа, [Хрт-046] – 152 опаковки по 100 листа и [Хрт-049] – 7 опаковки. Недоставените артикули са на обща стойност 15585,57 лв. без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5390.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 779.28 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: За недоставени артикули до крайни получатели съгласно Приложения № 3 и № 4 от Договора, на Изпълнителя е удържана неустойката от банковата гаранция за изпълнение, съгласно чл. 20 от същия: „Ако Изпълнителят не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, в установения по договора срок, същият дължи на Възложителя, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС“.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция Обществени поръчки в отбраната, упълномощен със Заповед № ОХ-107/03.02.2022 г. на министъра на отбраната