Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Карнобат:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 102612100

BG341, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД, ул. Стара планина № 180, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalkarnobat.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkarnobat.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-270/22-06-2020


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 69 от 20.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: https://sopharmacy.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по номенклатурни единици Erythropoietin(Epoetin beta), Erythropoietin(Epoetin zeta), Darbepoetin alfa, Dexamethasone

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

20.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
118527.32 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 36.58% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Променени потребности на Възложителя
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
43353.62 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Николай Михайлов Колибаров
VII.2)
Длъжност: Управител