Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Сливен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова - Икономист ОП и Маркетинг, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г. - H02AB02 Dexamethasone-парентерална-mg-100000, J06BA02-Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.-парентерална-mg-50 mg/ml-60000, J06BA02-Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. парентерална-mg 100mg/ml-40000 след провеждане на вътрешен конкурентен избор.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РС-1.2 от 22.02.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев №5,Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на H02AB02 и J06BA02 по РС № РД-11-270

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.02.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8913.16 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5526.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение № РД-11-270 /22.06.2020г, сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Васислав Петрониев Петров
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор