Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица №65, За: Росица Димитрова, България 1309, София, Тел.: 02 9217142, E-mail: hearthospital_op.nkb@abv.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД въз основа на Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г. сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 343 от 04.06.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул.Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД въз основа на Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г. сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2680.08 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 15.59% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Обемът на изпълнението на договора е в зависимост от нуждите на възложителя от съответните договорени лекарствени продукти в рамките на действието на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
417.91 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Посочената в т.ІV.1 "Дата на приключване" е датата на последното плащане за получени лекарствени продукти по договора от страна на Възложителя.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росен Ванков Петков
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор