Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Шумен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център-Шумен ЕООД, ул. Васил Априлов №63, За: Калина Павлова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: jurisconsult@oncocenter.org, Факс: 054 800832

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5,ал.2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 124 от 08.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG414, Дансон-БГ ООД, гр. Радомир, ул. „Отец Паисий“ №26, България 2400, Радомир, Тел.: 02 4519300, E-mail: office@danhson.com, Факс: 02 4519300

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
13391.1 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Свилен Стефанов Арнаудов
VII.2)
Длъжност: Управител