Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000664357

BG411, Многопрофилна Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света София ЕАД, бул. Акад. Иван Гешов №19, За: организатор обществени поръчки, България 1431, София, Тел.: 0359 28054230, E-mail: belodrobna_sbal@abv.bg, Факс: 0359 28054344

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalbb-sofia.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalbb-sofia.com/profile.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение на МЗ № РД-11-277 от 24.06.2020 г.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 58 от 08.06.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДЕКС ООД, р-н Младост, ж.к. „Горубляне”, бул. „Самоковско шосе” № 2 Л, Търговски център „Боила”, ет.5, България 1138, София, Тел.: 0359 24833362, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 0359 29175538

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение на МЗ № РД-11-277 от 24.06.2020 г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.06.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
85.8 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Липса на необходимост от закупуване на предвидените по договор количества продукти.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обявлението за възложена поръчка е публикувано под № 2021-S-113 - 296830-14.06.2021


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любчо Цветанов Пенев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор