Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Кюстендил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109025529

BG415, Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил, пл. 17-ти Януари № 1, За: Даниела Крумова Трайкова, България 2500, Кюстендил, Тел.: 088 8525661, E-mail: csmp_kus@mbox.contact.bg, Факс: 078 550151

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-kus.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/18487.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил по РС №РД-11-277 от 24.06.2020


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 25 от 12.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, Лъчезар Станчев №5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил по РС №РД-11-277 от 24.06.2020

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.07.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5.43 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Албена Иванова Рапатинска
VII.2)
Длъжност: Директор ЦСМП-Кюстендил