Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121292046

BG411, Център за спешна медицинска помощ - София, бул. Васил Левски 129, За: Експерт стопанска дейност, България 1202, София, Тел.: 02 9357249, E-mail: contacts@csmp-sofia.bg, Факс: 02 9835224

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.csmp-sofia.bg/25-08-2020/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dexamethasone за нуждите на ЦСМП-София по Рамково споразумение № РД – 11-270/22.06.2020 г., сключено от ЦОПСЗ - Министерство на здравеопазването


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДД1022020 от 23.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, етаж 12,, България 1765, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: https://www.sopharmatrading.com/?lang=bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с международно непатенто наименование Dexamethasone за нуждите на ЦСМП-София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2103.83 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2103.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящият договор е сключен след проведен вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82 ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. на Централния орган за покупки в сектор Здравеопазване към Министерство на здравеопазването


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Георги Иванов Гелев
VII.2)
Длъжност: Директор