Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Враца:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000190101

BG313, Комплексен онкологичен център - Враца ЕООД, бул. Втори юни 68, За: Валя Христова, България 3000, Враца, Тел.: 092-622549, E-mail: mdozs_vratza@abv.bg, Факс: 092-622549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.onko-vratsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.onko-vratsa.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение № РД – 11 – 270/22.06.20г. на МЗ-ЦОПСЗ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 - РС 270-2 от 03.08.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, ул. Околовръстен път №199А, България 1700, София, Тел.: 02-9658145, E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg, Факс: 02-9658145

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение № РД – 11 – 270/22.06.20г. на МЗ-ЦОПСЗ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
138753.11 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 36.72% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
50944.21 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От възложителя, в размер на 39.25 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забавено плащане от страна на Възложителя.

V: Допълнителна информация

При договорено определен срок на отложено плащане до 60 дни след издаване на фактура, изпълнителят е издал последната си фактура 1006931547 от 13.10.2021г. Сумата по тази фактура е изплатена на 21.12.2021г. с платежно нареждане от 21.12.2021г., поради забавено плащане на средства от страна на НЗОК. С това Възложителят окончателно е изплатил задълженията си по договора от 03.08.2021г. Изпълнителят не е допускал забава в изпълнението.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Григор Томов Григоров
VII.2)
Длъжност: Управител