Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117505556

BG323, УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАНЕВ АД, ул. Независимост №2, За: Надежда Енчева, България 7002, Русе, Тел.: 082 887350, E-mail: nadezhda.encheva@hospitalruse.org, Факс: 082 887248

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.umbal.ruse.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.umbal.ruse.bg/обществени-поръчки/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на противотуморни лекарствени продукти по ОП2 за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3509 от 04.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МЕДЕКС ООД, ул. Чавдар Войвода №48, България 1252, с. Световрачене, общ. София, Тел.: 02 9175545, E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9175545

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на противотуморни лекарствени продукти по ОП 2 за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Незаявени количества
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иван Стефанов Иванов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор на УМБАЛ Канев АД