Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Провадия:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090033

BG331, МБАЛ Царица Йоанна - Провадия ЕООД, ул. Желез Йорданов №1, За: Катя Божилова, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 43025, E-mail: mbalprovadia@abv.bg, Факс: 0518 42032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalprovadia.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalprovadia.com/?p=571.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение, възложител по чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати"., ОП 2, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 277/24.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 21 от 13.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МЕДЕКС ООД, общ. Столична, с. Световрачене, п.код 1252, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, СВЕТОВРАЧАНЕ, Тел.: 02 4051900, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 4051899

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти, ОП 2,за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия, по Рамково споразумение № РД 11 -277/24.06.2020год., съгласно видове и количества, описани в техническата спецификация, посочена в Електронната система за доставка на лекарства на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Достовка на Tramadol , Paracetamol перорална твърда форма

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.01.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
754 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 14% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Такива са били потребностите на лечебното заведение, поради по - късното му включване към Рамковото споразумение.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
131.04 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорите са сключени след проведени процедури по вътрешен конкурентен подбор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 277/24.06.2020 г.“, съгласно Рамково споразумение № РД 11 -277/24.06.2020год., сключено от Министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договорите са със срок на действие до 31.12.2021год. Договорите са само по Обособена позиция №1.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Антоанета Желязкова Георгиева
VII.2)
Длъжност: Управител