Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Провадия:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090033

BG331, МБАЛ Царица Йоанна - Провадия ЕООД, ул. Желез Йорданов №1, За: Катя Божилова, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 43025, E-mail: mbalprovadia@abv.bg, Факс: 0518 42032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalprovadia.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalprovadia.com/?p=563.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение, възложител по чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 07.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 5, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 270/22.06.2020 г. - Dexamethasone.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.01.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1374.31 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1304.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договор №13/07.04.2021год.е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен подбор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 270/22.06.2020 г.“, съгласно Рамково споразумение № РД 11 -270/22.06.2020год., сключено от Министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договорът е със срок на действие до 31.12.2021год.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Антоанета Желязкова Георгиева
VII.2)
Длъжност: Управител