00080-2019-0022

BG-Търговище:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835030573

BG334, Център за спешна медицинска помощ - Търговище, ул. Петлешков №27, За: Анна Арсова, България 7700, Търговище, Тел.: 00359 63810, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 00359 63810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-targovishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-targovishte.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 30-17 от 28.05.2021 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-10-270/22.06.2020 за нуждите на ЦСМП-Търговище


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 15.07.2021г. История от 15.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг АД, ул.Лъчезар Станчев №5, България 1756, София, Тел.: 00359 28133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 00359 28133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-10-270/22.06.2020 за нуждите на ЦСМП-Търговище

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.07.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
86.8 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
102.77 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Янка Андреева Иванова
VII.2)
Длъжност: Директор на ЦСМП-Търговище