Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Добрич:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124141302

BG332, Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич АД, ул. Панаьот Хитов 24, За: Мариела Топалова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600160, E-mail: oblb@bergon.net, Факс: 058 600414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal-dobrich.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal-dobrich.com/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведениеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Процедура по вътрешен конкурентен избор, проведена чрез Електронна система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (ЦОПСЗ). Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 обособени позиции , 57 номенклатури по видове и количества описани в електронната система.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 66 от 30.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МЕДЕКС ООД, ул. Чавдар Войвода № 48, България 1252, с. Световрачене, Тел.: 02 4051900, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 4051899

Интернет адрес/и:

URL: www.medex.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция №2 от рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на МБАЛ - Добрич АД.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

30.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
299607.16 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
296224.43 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Георги Митков Желязков
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор