Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Сливен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, Център за спешна медицинска помощ, бул. Христо Ботев 1 А, За: д-р Василиса Симеонова Ковачева, България 8800, Сливен, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmpsliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-sliven.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 25-9 от 24.08.2021 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медикаменти по РС № РД 11-270 -2020 г. за нуждите на ЦСМП-Сливен


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД 04-54 от 21.10.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Таурс, сграда А етаж 12, България 1756, София, Тел.: 02 28133660, E-mail: ofiice@sopharmatrading.bg, Факс: 02 28133660

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медикаменти: Dexamethasone - 1400 br.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

21.10.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
101.42 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
101.42 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Василиса Симеонова Ковачева
VII.2)
Длъжност: Директор ЦСМП-Сливен