Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Смолян:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България № 2, За: Недялка Стаевска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 384 от 20.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Софарма Трейдинг” АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02-8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02-8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти: Morphine, парентерална, mg, 4000; Pethidine, парентерална, mg, 200000

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

20.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3041.29 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 35.2% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1070.39 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Марин Димитров Даракчиев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор