Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Монтана:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 111047073

BG312, МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД, ул.Сирма войвода 4, За: Ангелинка Тодорова - вътр.тел.226, България 3400, Монтана, Тел.: 096 306880, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalmontana.com/page/show/70.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 07.01.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕOOД, ул.Околовръстен път 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658100, E-mail: office@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658172

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Периодични доставки на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.01.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7632 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9715.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Тодор Борисов Тодоров
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор