00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военнмедицинска академия София, ул. Св. Георги Софийски №3, За: Камелия Христова, България 1606, София, Тел.: 0359 2922087, E-mail: mml@vma.bg, Факс: 0359 29526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://92.247.27.172/direc.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 983596 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-277/ 24.06.2020 г. за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури , количества подробно описани в техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: в-10628 от 02.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, ул. Околовръстен път 199 А, България 1700, София, Тел.: 0359 29658130, E-mail: E.CHALOV@phoenixpharma.bg, Факс: 0359 29658130

Интернет адрес/и:

URL: www.phoenixpharma.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-277/ 24.06.2020 г. за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.12.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
30422 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
VII.2)
Длъжност: ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВМА упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно заповед № 2224 / 30.11.2021г. на Началника на ВМА