Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 104510514

BG321, Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД, ул. Ниш №1, За: Силвия Дечева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 640922, E-mail: mobal_sch@yahoo.com, Факс: 062 640829

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mobaltarnovo.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/ramkovo-277/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, по Рамково споразумение РД-11-277 от 24.06.2020 г., подробно описани по видове и количества в Електронната система на Министерство на здравеопазването - ЦОПСЗ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-210 от 15.11.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Фармнет ЕАД, район Младост,ж.к.Младост ,бул. Република- сграда на Медицински център Младост Варна, България 9020, Варна, Тел.: 087 6878456, E-mail: sterzianova@pharmnet.bg, Факс: 087 6878456

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

V03AC01

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
173.16 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Стефан Филев Филев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор