Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Айтос:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 102613775

BG341, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД, ул. Шейново № 4, За: Станимира Атанасова, България 8500, Айтос, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbal_aitos@abv.bg, Факс: 0895 610057

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://aytos.bg/obshtestveni-porachki-4913.html.

Адрес на профила на купувача (URL): https://aytos.bg/obshtestveni-porachki-4913.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06. 2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 23 от 19.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Интернет адрес/и:

URL: https://sopharmacy.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по номенклатурни единици: H02AB02 Dexamethasone парентерална

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.07.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2014.18 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 69.71% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Променени потребности на Възложителя
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1404.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Паруш Димитров Парушев
VII.2)
Длъжност: Управител