00080-2019-0022

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 102274111

BG341, Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД, бул. Стефан Стамболов № 73, За: Ирена Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 0879 358008, E-mail: mbalburgas8000@gmail.com, Факс: 05 6810592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalburgas.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbalburgas.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на Epoetin beta, Dexamethasone, Immunoglobulins, normal human, for intravascular за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 05.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Екофарм” ЕООД, : ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу плаза, ет.3, България 1407, София, Тел.: 02 9069070, E-mail: ecopharm@ecopharm.bg, Факс: 02 9069071

Интернет адрес/и:

URL: www.ecopharm.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

4 Наименование: „Закупуване на Cyclophosphamide за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2635.98 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1449.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д - р Бойко Миразчийски
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор