00244-2019-0020

BG-с.Самуил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://samuil.bg/op-samuil.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 47 от 06.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00244-2019-0020
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за нуждите на Община Самуил по обособени позиции:


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 368 от 18.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Тера Корп ЕООД, ул.Бачо киро №49, ет.2, България 1000, София, Тел.: 00359 885225230, E-mail: zlatina.tsankova@petrol.bg, Факс: 00359 885225230

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
33840 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21749.72 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Джевдет Ахмед Азис
VII.2)
Длъжност: кмет на община Самуил