Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Ружа Христова, България 1000, София, Тел.: 02 9823099, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/98197a6a-8ba4-485f-be85-5148ca74903a/dostavka-blanki-poshtenski-plikove.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-81 от 24.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МУЛТИКО 92 ООД, ул.Шандор Петьофи 25, България 1606, София, Тел.: 02 70020740, E-mail: office@multico.bg, Факс: 02 70020740

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ за нуждите на Министерство на вътрешните работи.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

24.09.2021 г. 

Крайна дата

29.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
90000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
90000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведена процедура - вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82 от ЗОП, въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки - СЕВОП, на ЦОП.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тина Цветанова Тодорова
VII.2)
Длъжност: Директор на ДУССД-МВР, оправомощено длъжностно лице съгласно заповед №8121з-1710/23.12.21 г. на министъра на вътрешните работи.