Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 822114434

BG423, Център за спешна медиинска помощ Пазарджик, ул Болнична №17, За: Колина Стоянова Тилова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444574, E-mail: csmppz@dir.bg, Факс: 034 444564

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmppz.com/aopsmppz.html/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmppz-281/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 25-42 от 29.12.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доствака на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dexamethasone" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 7 от 23.03.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, УЛ. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес сграда Тауърс сграда А, ет.12, България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доствака на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dexamethasone" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.03.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1363.92 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
580.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Борис Иванов Манев
VII.2)
Длъжност: Директор