Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 812000140

BG341, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС, гр.Бургас, ул.Успенска №1, За: Надя Иванова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871933, E-mail: csmp_burgas@abv.bg, Факс: 056 811000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmpbourgas.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmpbourgas.org/профил-на-купувача/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 931596 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Morphine /парентерална/ за нуждите на ЦСМП – Бургас, по Рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 26-06-6 от 09.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, гр. София, п.к.1756, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, България 1000, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatraiding.bg, Факс: 02 8133660

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatraiding.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Morphine /парентерална/ за нуждите на ЦСМП – Бургас, по Рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.03.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
180.97 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
60.32 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Асен Димитров Кърджиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ЦСМП Бургас