Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Монтана:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, ул. Сирма войвода №2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти по РС № РД-11-270 от 22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП – Монтана: H02AB02 Dexamethasone Парентерална mg 2500.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-04-20 от 08.10.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, ул. Околовръстен път № 199а, България 1700, София, Тел.: 00359 29658130, E-mail: m.djolev@phoenixpharma.bg, Факс: 00359 29658130

Интернет адрес/и:

URL: www.phoenixpharma.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на ЦСМП – Монтана: H02AB02 Dexamethasone Парентерална mg 2500.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.10.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
181.29 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
145 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Серьожа Ценков Ценков
VII.2)
Длъжност: Директор