Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Плевен:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000411973

BG314, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИИЦНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН, бул.Георги Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: csmp@csmp-pleven.eu, Факс: 064 830598

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-pleven.eu.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0008-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Dexamethasone по Рамково споразумение РД 11-270/ 22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП- Плевен


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-04-5 от 22.02.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ №5, България 1756, СОФИЯ, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Dexamethasone по Рамково споразумение РД 11-270/ 22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП- Плевен.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

29.05.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
262.48 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 95.74% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
252.31 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Мирослава Цветанова Христова
VII.2)
Длъжност: Директор