Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Самоков:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000770086

BG412, МБАЛ-Самоков ЕООД, гр Самоков ул Македония 49, За: Валентина Зафирова, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 89288, E-mail: zop.mbal.samokov@abv.bg, Факс: 0722 66068

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-samokov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-samokov.com/procurement.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 931596 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ С АТС КОД N02AA01 - Morphine; N02AA05 - Oxycodone; N02AB02 - Pethidine; N02AX02 – Tramadol парентерална Лекарствена форма и Tramadol перорална твърда Лекарствена форма; и N02AX52 – Tramadol, Paracetamol ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-САМОКОВ ЕООД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 155 от 23.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, п.к. 1756 р-н Изгрев, бул./ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133566

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ С АТС КОД N02AA01 - Morphine; N02AA05 - Oxycodone; N02AB02 - Pethidine; N02AX02 – Tramadol парентерална Лекарствена форма и Tramadol перорална твърда Лекарствена форма; и N02AX52 – Tramadol, Paracetamol ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-САМОКОВ ЕООД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
256.54 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
95.72 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Красимира Арангелова Ковачка
VII.2)
Длъжност: Управител