Версия за печат

05397-2018-0026

BG-гр. София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й.-В. Гурко № 6, За: Миряна Нановска, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9492010, E-mail: mnanovska@e-gov.bg, Факс: 02 9492344

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/240.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 881859 от 05.12.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05397-2018-0026
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за три години, считано от датата на влизане в сила на договора.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 117 от 21.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, БАЛКАНГАЗ 2000 АД, ул. Акад. Стоян Романски 2, България 2140, Ботевград, Тел.: 072 366007, E-mail: office@balkangaz2000.com, Факс: 072 360077

Интернет адрес/и:

URL: http://balkangaz2000.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
252500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.01.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
226176.79 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът влиза в сила от 04.01.2019г. и е със срок на действие 36 (тридесет и шест) месеца или до достигане на общата цена на договора, което от двете събития настъпи първо.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Красимир Йорданов Симонски
VII.2)
Длъжност: Председател на Държавна агенция "Електронно управление"