Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Стара Загора:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000812197

BG344, Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД, ул. д-р Тодор Стоянович №15, За: Петя Александрова, България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oncosz.com/?page_id=6686.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oncosz.com/?page_id=6686.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведение - търговско дружество по чл.37 ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 27.04.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, р-н Студентски,ул. ”Околовръстен път” № 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658145, E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658172

Интернет адрес/и:

URL: https://www.phoenixpharma.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.04.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
651459.04 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 13.08% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: По-малки потребности на възложителя от договорените.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
85194.25 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петьо Вълчев Чилингиров
VII.2)
Длъжност: Управител