00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

BG411, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф. д-р Марин Мушмов ЕООД, ж.к.Младост1,бул.Андрей Сахаров№22, За: Снежана Христова, България 1784, София, Тел.: 0359 29753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 0359 29753950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200720lwYz680621.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, гр. София по сключено рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г., под № в ел. платформа на МЗ-400 (поз. 2).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 81 от 24.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, у л . Л ъ ч е з а р Ст а н ч е в 5, ж . к . Из т о к, България 1618, София, Тел.: 000359 29360361, E-mail: helpdeskhs@sopharmatrading.bg, Факс: 000359 28133366

Интернет адрес/и:

URL: http://www.sopharmagroup.com/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, гр. София по сключени Р.С.№ РД-11-277/24.06.2020 г

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

24.11.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
9018567.64 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 19.89% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1794027.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Номер на обявление за възл.поръчка в ОВ на ЕС: 2020/S 250-624423


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Борислав Хараламбиев Димитров
VII.2)
Длъжност: Управител