Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ул. Болнична № 15, За: Владимир Томов, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодично повтарящи се доставки на Лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД, съгласно Рамково споразумение № РД-11-277/22.06.2020г.- съгласно Обявление на поръчка, раздел II.2.4- ATC-код -N02AX52- Tramadol paracetamol- пер. тв.; N02AA01- Morphine; N02AB02-Pethidine; N02AX02-Tramadol-пар.; N02AX02-Tramadol-пер. тв.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3 от 15.12.2020 г.  История
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фьоникс Фарма ЕООД, Околовръстен път 199а, България 1700, София, Тел.: 02 9658851, E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658145

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекаствени продукти по рамково споразумение № РД-11-277 /22.06.2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3407.17 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договор№ 3/16.12.2019 г. е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение № РД-11-277 /22.06.2020г, сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Красимир Манолов Темнилов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор