Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пазарджик:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ул. Болнична № 15, За: Владимир Томов, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодично повтарящи се доставки на Лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД, съгласно Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г.- съгласно Обявление на поръчка, раздел II.2.3- ATC-код-B03XA01-Epoetin alfa-пар.; B03XA01-Epoetin beta-пар.; B03XA01-Epoetin zeta-пар; B03XA02-Darbepoetin alfa-пар.; B03XA03- Methoxy polyethylene glicol- epoetin beta-пар.; H02AB02- Dexamethazone-пар.; J06BA02-Immunoglobulins, normal human, for intavascular adm.-пар.;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 15.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 28133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 28133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекаствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270 /22.06.2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
634398.06 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договор № 2/15.12.2020 г. е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение № РД-11-270 /22.06.2020г, сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Красимир Манолов Темнилов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор