Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689015

BG411, Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, София, бул. ”Патриарх Евтимий” №37, За: Димитрина Сярова, България 1142, София, Тел.: 02 8059263, E-mail: procurement@upmbal-sofia.com, Факс: 02 8059263

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.upmbal-sofia.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.upmbal-sofia.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по рамково споразумение № РД-11-277


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 49 от 06.10.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „МЕДЕКС” ООД, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” 2Л, Търговски център Боила, България 1138, гр. София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medex.bg, Факс: 02 9175545

Интернет адрес/и:

URL: www.medex.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по рамково споразумение № РД-11-277

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

06.10.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
13 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Цветомир Иванов Димитров
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор