00080-2019-0022

BG-Кърджали:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000234067

BG425, Държавна психиатрична болница, ул. Добрич 44, За: Иван Робов - експерт обществени поръчки, България 6600, Кърджали, Тел.: 0885 500407, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0359 36162694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpb-kardjali.bg/wp/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.dpb-kardjali.bg/cops/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 33 от 13.08.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕДЕКС ООД, УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА №48, България 1000, СЛ СВЕТОВРАЧАНЕ, Тел.: 0359 24051900, E-mail: office@medex.bg, Факс: 0359 24051901

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.08.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
78 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Белин Георгиев Илчев
VII.2)
Длъжност: Директор на ДПБ-Кърджали