00080-2019-0022

BG-Севлиево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507982

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД — Севлиево, ул. Стефан Пешев 147, За: Павлина Гатева, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 95212, E-mail: mbal_sevlievo130@abv.bg, Факс: 0675 95212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-sevlievo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-sevlievo.eu/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Стойчо Христов” ЕООД, град Севлиево по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. на ЦОП, сектор "Здравеопазване".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 127 от 23.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 2., България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: helpdesk@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. на ЦОП, сектор "Здравеопазване" за нуждите на МБАЛ Д-р Стойчо Христов ЕООД, гр. Севлиево.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.12.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
781.63 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
312.84 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Павлина Гатева
VII.2)
Длъжност: Началник отдел ''Администрация" към МБАЛ ,,Д-р Стойчо Христов'' ЕООД - Севлиево, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 433/ 01.06.2021