Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 813147200

BG331, Център за спешна медицинска помощ, ул. Брегалница № 3, За: Валентина Мутафчиева - главна медицинска сестра, България 9000, Варна, Тел.: 052 634083, E-mail: csmp_varna@gbg.bg, Факс: 052 634594

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-varna.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.csmp-varna.com/index.php/profil-na-kupuvacha/obsht-porachki/99102-vatreshen-konkurentrn-izbor.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на лекарствени продукти Дексаметазон и Петидин за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамкови спаразумения № РД-11-270/22.06.202 0г. и № РД-11-277/24.06.2020 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-04-40 от 16.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг Ад, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, етаж 12., България 1000, София, Тел.: 02 22833660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 28133666

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти Дексаметазон и Петидин за нуждите на ЦСМП-Варна по Рамкови спаразумения № РД-11-270/22.06.202 0г. и № РД-11-277/24.06.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
932.62 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 77% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
713.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Мая Иванова Рашева
VII.2)
Длъжност: Директор