Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 825294069

BG421, Център за спешна медицинска помощ Пловдив, ул. Перущица 1, ет.6, За: Кристина Боснева, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32642414, E-mail: csmp_plovdiv@abv.bg, Факс: 00359 32643855

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-plovdiv.my.contacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/csmp-plovdiv-211/vatreshen-konkurenten-izbor/vk-0006615.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/242.06.2020г. с предмет: „Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование „Tramadol“ за нуждите на ЦСМП – Пловдив


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 396-2021 от 29.01.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А ет.12, България 1000, София, Тел.: 00359 22833660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 00359 28133666

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование „Tramadol“ за нуждите на ЦСМП-Пловдив съгласно Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

29.01.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2219.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1331.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Иван Василев Стойнов
VII.2)
Длъжност: Директор ЦСМП Пловдив