Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Свиленград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126532456

BG422, Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД, ул.Сан Стефано 1, За: Янка Грудева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0359 37974072, E-mail: mbalsv@gmail.com, Факс: 0359 37971534

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalsvilengrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalsvilengrad.com/bg/news/index/2.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 27.10.2020-6 от 27.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МЕДЕКС ООД, ул.Чавдар войвода № 48, България 1252, Световрачане, Тел.: 0359 24051900, E-mail: office@medex.bg, Факс: 0359 24051901

Интернет адрес/и:

URL: www.medex.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020год., за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД N02AX52 Tramadol, Paracetamol перорална твърда N02AB03 Fentanyl трансдермална

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
51962.95 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2613.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Димитър Ангелов Ермов
VII.2)
Длъжност: Управител