Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Свиленград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126532456

BG422, Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД, ул.Сан Стефано 1, За: Янка Грудева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0359 37974072, E-mail: mbalsv@gmail.com, Факс: 0359 37971534

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalsvilengrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalsvilengrad.com/bg/news/index/2.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 27.10.2020-1 от 27.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, ул.Околовръстен път №199А, България 1700, София, Тел.: 0359 29658145, E-mail: d.nikolova@phoenixpharma.bg, Факс: 0359 29658145

Интернет адрес/и:

URL: www.phoenixpharma.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020год., за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД B03XA01 Erythropoietin (Epoetin zeta) парентерална H02AB02 Dexamethasone парентерална J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. Парентерална

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.10.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
68083.99 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19330.18 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Димитър Ангелов Ермов
VII.2)
Длъжност: Управител