Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130008993

BG411, Дирекция за национален строителен контрол, бул. Христо Ботев №47, За: Виктор Ангелов, България 1606, София, Тел.: 02 9159154, E-mail: op@dnsk.bg, Факс: 02 9521991

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dnsk.mrrb.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJqF98EvHLiGCS3xad%2bJBCki.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УС-02-46 от 08.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Роел-98 ООД, бул. Христо Смирненски №53, България 1000, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Интернет адрес/и:

URL: www.roel-98.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.12.2020 г. 

Крайна дата

07.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6023.09 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 27.75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Доставките са извършвани съобразно текущите нужди на възложителя.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1683.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Лиляна Николова Петрова - Илиева
VII.2)
Длъжност: Началник на ДНСК