Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130008993

BG411, Дирекция за национален строителен контрол, бул. Христо Ботев №47, За: Виктор Ангелов, България 1606, София, Тел.: 02 9159154, E-mail: op@dnsk.bg, Факс: 02 9521991

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dnsk.mrrb.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJqF98EvHLiGCS3xad%2bJBCki.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УС-02-50 от 14.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе №139, България 1784, София, Тел.: 02 9766843, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.12.2020 г. 

Крайна дата

13.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
57573.48 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 22.43% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Доставките са извършвани съобразно текущите нужди на възложителя.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
12911.46 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Лиляна Николова Петрова - Илиева
VII.2)
Длъжност: Началник на ДНСК