Версия за печат

00080-2019-0022

BG-Златоград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120507642

BG424, Многопрафилна болница за активно лечение Проф. д-р Асен Шопов ЕООД, ул Хан Аспарух №21, За: Борислав Николов, България 4980, Златоград, Тел.: 00359 30712021, E-mail: mbal_zlat@abv.bg, Факс: 00359 30712537

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/18272.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-342 от 03.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00080-2019-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РС-270-1 от 13.09.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 00359 28133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 00359 28133660

Интернет адрес/и:

URL: https://www.sopharmatrading.com/?lang=bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.09.2021 г. 

Крайна дата

31.12.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
343.39 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 92.78% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
318.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Людмил Симеонов Личев
VII.2)
Длъжност: Управител