Версия за печат

00040-2020-0031

BG-Свиленград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32,стая №302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Светлана Динкова, България 6500, Свиленград, Тел.: 03797-4308, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 03797-4371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/ee-kv.izgrev,-bl.1/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 689 от 15.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00040-2020-0031
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 38 ПР от 30.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG422, Еко Традекс Груп АД, ул. Добруджа № 10Б,ет.2, България 6300, Хасково, Тел.: 038-660800, E-mail: eko_tr@abv.bg, Факс: 038-660800

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

250

ІII.7) Стойност, посочена в договора
532169.82 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
531201.02 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: арх.Анастас Валентинов Карчев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Свиленград