Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Евелина Шаламанова, България 1000, София, Тел.: 02 9822649, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/5e2fe0cd-6aa4-4351-a0b2-35dd4ea4f9ed/dostavka-vidove-hartia-kartoni.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Рамково споразумение № СПОР-7/ 03.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за обособена позиция № 3 с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-65 от 06.08.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация ПАНДА, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139, България 1782, София, Тел.: 02 070010700, E-mail: zop.order@office1.bg, Факс: 02 070010701

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
16634.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.10.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 96.13% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: По Договора са начислени неустойки в размер на 31,00 лв., поради невъзможността на Изпълнителя да осигури първоначално оферираните артикули, поради което същият е заплатил неустойка на МВР на 10.12.2021 г. в размер на 31,00 лева.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16014.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 31 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тина Цветанова Тодорова
VII.2)
Длъжност: директор на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, оправомощено длъжностно лице със заповед № 8121з-1710/ 23.12.2021 г. на министъра на вътрешните работи