Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Николай Стайков, България 1000, София, Тел.: 02 9822581, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/00b652d9-4ea2-471a-8ec5-72db8577a595/dostavka-blanki-plikove.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-82 от 23.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-72 от 24.08.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9766896

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.08.2021 г. 

Крайна дата

02.06.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
14266.34 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Невъзможност на доставчика/вносителя да осигури първоначално оферираните артикули към изпълнителя на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14111.04 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 7.77 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Поради частично неизпълнение на доставката, съгласно чл. 20 от договора.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Тина Тодорова
VII.2)
Длъжност: директор на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, оправомощено длъжностно лице със заповед № 8121-1710/23.12.2021 г. на министъра на вътрешните работи